abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Pascal
   abc Algoritmi
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

abc EXCEL 2007 - elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

EXCEL 2007 je elektronska tabela. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje, koristan je za pripremu ECDL ispita.

  Uvod /Introduction/
 1.    UVOD
 2.    Osnovne odlike EXCEL-a


 3. Startanje i zatvaranje EXCEL-a /STARTING AND CLOSING EXCEL/
 4.    Startanje EXCEL-a iz START menija
 5.    Startanje EXCEL-a iz START menija
 6.    Startanje EXCEL-a opcijom RUN
 7.    Startanje EXCEL-a iz PROGRAMS menija
 8.    Startanje EXCEL-a dvostrukim klikom na ikonu EXCEL na DESKTOP-u
 9.    Startanje EXCEL-a iz SEARCH polja
 10.    Zatvaranje EXCEL-a dugme CLOSE
 11.    Zatvaranje EXCEL-a iz FILE menija
 12.    Zatvaranje EXCEL-a dvostruki klik na OFFICE BUTTON
 13.    Zatvaranje dokumenta u EXCEL prozoru


 14. Dijelovi EXCEL prozora
 15.    Skrol traka /SCROLL BAR/
 16.    Opis alata /SUPER TOOLTIP/
 17.    Traka /RIBBON/
 18.    OFFICE dugme - FILE meni
 19.    Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/
 20.    Prikaz linije alata za brzi pristup ispod trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR BELOW THE RIBBON/
 21.    Prikaz linije alata za brzi pristup iznad trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR ABOVE THE RIBBON/
 22.    Prikaz radnog lista bez RIBBON-a
 23.    Padajući meni /DROP DOWN MENU/
 24.    Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-u
 25.    Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u 
 26.    Prikaz galerije u grupi u traci /RIBBON/-u
 27.    Prikaz svih TAB-ov u traci /RIBBON/-u
 28.    Prikaz HOME TAB-a u traci /RIBBON/-u
 29.    Prikaz INSERT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 30.    Prikaz PAGE LAYOUT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 31.    Prikaz FORMULAS TAB-a u traci /RIBBON/-u
 32.    Prikaz DATA TAB-a u traci /RIBBON/-u
 33.    Prikaz REVIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 34.    Prikaz VIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 35.    Uvečenje /ZOOM IN/
 36.    Umanjenje /ZOOM OUT/
 37.    Linija formula /FORMULA BAR/
 38.    Dugme formula /FORMULA BUTTON/ dugme_funkcije

 39. Parametri stranice
 40.    Odredjivanje veličine stranice /SIZE/
 41.    Orijentacija stranice - Pejzaž /Landscape/ iz Page Setap-a
 42.    Orijentacija stranice - Pejzaž /Landscape/ iz trake /RIBBON/
 43.    Orijentacija portret /Portrait/ iz Page Setap-a
 44.    Orijentacija portret /Portrait/ iz trake /RIBBON/
 45.    Izbor parametara pozadine /BACKGROUND/
 46.    Otvaranje Margins dijalog prozora iz Page Setup grupe
 47.    Otvaranje Margins dijalog prozora iz trake /RIBBON/
 48.    Otvaranje header-a
 49.    Otvaranje Sheet TAB-a iz Page Setap grupe
 50.    Otvaranje Sheet-a TAB-a iz trake /RIBBON/
 51.    Otvaranje Sheet-a TAB-a iz trake /RIBBON/ 2
 52.    Brisanje pozadine /BACKGROUND/
 53.    Izbor detaljnosti prikaza /SCALE TO FIT/

 54. Upis sadržaja ćelije
 55.    Brisanje teksta u Formula baru
 56.    Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju
 57.    Odustajanje od upisa sadržaja u ćeliju (taster ESC)
 58.    Promjena sadržaja u samoj ćeliji
 59.    Promjena sadržaja u FORMULA BAR-u

 60. Radni list /WORKSHEET/ i kolona/red /COLUMN/ROW/
 61.    Radni list /WORKSHEET/
 62.    Izbor radnog lista
 63.    Promjena imena radnog lista
 64.    Promjena redosljed prikaza radnog lista
 65.    Dodavanje radnog lista
 66.    Brisanje radnog lista

 67. Kolona /COLUMN/
 68.    Označavanje kolone
 69.    Promjena širine kolone
 70.    Dodavanje kolone
 71.    Dodavanje kolone 2
 72.    Brisanje kolone

 73. Red /ROW/
 74.    Označavanje reda
 75.    Promjena visine reda
 76.    Dodavanje reda
 77.    Dodavanje reda 2

 78.    Primjeri 1 /COLUMN-ROW/

 79. Ćelija

 80.    Primjeri 2 /CELL/

 81.    Otvaranje FORMAT CELLS dijalog prozora

 82. Otvaranje FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozora
 83.    Izbor parametara broja iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 84.    Izbor valute /CURRENCY/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 85.    Izbor datuma /DATE/

 86. Poravnanje /ALIGNMENT/
 87.    Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora
 88.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 02
 89.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 03
 90.    Formatiranje teksta iz trake /RIBBON/ 04
 91.    Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/
 92.    Orijentacija teksta iz trake /RIBBON/
 93.    Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 94.    Povezivljanje ćelija /MERGE/
 95.    Rastavljanje ćelija /UNMERGE/

 96. Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora
 97.    Izbor parametara fonta iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 98.    Izbor stila fonta /FONT STYLE/ iz trake /RIBBON/
 99.    Promjena fonta FONT padajuće liste iz HOME TAB u RIBBON-u
 100.    Promjena veličine fonta iz FONT SIZE FORMAT CELLS padajuće liste
 101.    Izbor boje slova iz trake /RIBBON/

 102.    Postavljanje okvira iz dijalog prozor
 103.    Postavljanje okvira iz trake /RIBBON/

 104.    Izbor pozadine celije iz dijalog prozora
 105.    Izbor pozadine ćelije iz trake /RIBBON/

 106.    Primjeri 1
 107.    Primjeri 3
 108.    Primjeri 4
 109.    Primjeri 6

 110. Funkcije /FUNCTIONS Fx/
 111.    Funkcija SUM dugme AUTOSUM (SIGMA) /Function SUM - AutoSum button (SIGMA)/ 01
 112.    Funkcija SUM iz dIjalog prozora INSERT FUNCTION 02
 113.    Funkcija proizvod /FUNCTION PRODUCT/
 114.    Najmanja vrijednost /MIN/
 115.    Najveća vrijednost /MAX/
 116.    Funkcija prosjek /FUNCTION AVERAGE/
 117.    Funkcija slučajna vrijednost /FUNCTION RAND/
 118.    Funkcija slučajna vrijednost od 0-10 /FUNCTION RAND/
 119.    Funkcija redoslijed vrijednosti po opadajućem redoslijedu /RANK/
 120.    Funkcija redoslijed vrijednosti po rastućem redoslijedu /RANK/
 121.    Funkcija brojanje /FUNCTION COUNT/
 122.    Funkcija brojanje celija sa tekstom /FUNCTION COUNTA/
 123.    Funkcija MAX - Primjer
 124.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/
 125.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - apsolutne vrijednosti
 126.    Funkcija brojanje izabranih /FUNCTION COUNTIF/
 127.    Funkcija sumiranje izabranih /FUNCTION SUMIF/ - prosjek
 128.    Funkcija brojanje izabranih /FUNCTION COUNTIF/ - prosjek
 129.    Prosjek izabranih vrijednosti
 130.    Funkcija sumiranje izabranih - relacioni operator /FUNCTION SUMIF/
 131.    Funkcija brojanje izabranih - relacioni operator /FUNCTION COUNTIF/
 132.    Funkcija MAX - Primjer
 133.    Funkcije VLOOKUP - HLOOKUP - RANK >>
 134.    Primjeri 1
 135.    Primjeri: Funkcije 421
 136.    Primjeri: Funkcije SUMIF 141
 137.    Primjeri: Funkcije COUNTIF 151

 138. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenata u EXCEL-u /NEW, OPEN & SAVE/
 139.    Kreiranje fajla iz linije alata
 140.    Kreiranje fajla iz fajl menij
 141.    Otvoranje fajla iz linije alata
 142.    Otvaranje fajla iz OFFICE menija
 143.    Otvaranje fajla istovremenim pritiskom na CTRL i taster O
 144.    Snimanje fajla iz OFFICE menija
 145.    Snimanje fajla pod drugim imenom
 146.    Snimanje fajla iz linije alata

 147. Traženje i zamjena
 148.    Traženje
 149.    Zamjena

 150. Primjeri:
 151.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A1 1
 152.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ A$1 2
 153.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A1 3
 154.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ $A$1 4
 155.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ horizontalno 5
 156.    Kopiranje izraza markerom popune /MARKER/ vertikalno 6

 157.    Primjeri 1

 158. Izbor prikaza dijelova prozora /VIEW/
 159.    Izbor prikaza linije formula /FORMULA BAR/-a
 160.    Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/
 161.    Izbor prikaza zaglavlja /HEADINGS/-a
 162.    Izbor opcije 100 ZOOM
 163.    Izbor opcije FULL SCREEN
 164.    Izbor opcije NORMAL
 165.    Izbor opcije PAGE BREAK PREVIEW
 166.    izbor opcije PAGE LAYOUT
 167.    Izbor opcije ZOOM TO SELECTION
 168.    Izbor opcije ZOOM
 169.    Izbor parametara iz EXCEL OPTION dijalog prozora

 170. Sotiranje /SORT/
 171.    Sotiranje - Rastući redostijed od a do z
 172.    Sotiranje - Opadajući redoslijed od z do a
 173.    SORT dijalog prozor

 174. VLOOKUP - HLOOKUP - RANK
 175.    Funkcije VLOOKUP i HLOOKUP
 176.    Ocjene učenika, numeričke vrijednosti
 177.    Ocjene učenika, opisna ocjena
 178.    Ocjene učenika, zaključna ocjena
 179.    Odjeljenja - Rangiranje 01
 180.    Odjeljenja - Rangiranje svih odjeljenja
 181.    Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje prvog razreda
 182.    Odjeljenja - Prvoplasirana odjeljenja pojedinh razreda
 183.    Odjeljenja - Prvoplasirano odjeljenje svih razreda
 184.    Odjeljenja - Tri prvoplasirana odjeljenja svih razreda
 185.    Zarada od prodaje
 186.    VLOOKUP - Dva smjera
 187.    HLOOKUP - Dva smjera
 188.    VLOOKUP - Primjeri 1
 189.    HLOOKUP - Primjeri 2
 190.    VLOOKUP - Primjeri 3

 191. Grafikon /CHART/
 192.    Kreiranje dijagrama /CREATE CHART/
 193.    3D rotacija /3D ROTATION/
 194.    Naslov dijagrama /CHART TITLE/
 195.    Postavljanje labels-a
 196.    Postavljanje okvira
 197.    Promijena boje chart-a
 198.    Promijena izgleda dijalgrama
 199.    Promijena podataka u chart-u
 200.    Zamijena reda-kolone

 201.    Primjeri 1 - Grafikon /CHART/

 202. Pivot tabela /PIVOT TABLE/
 203.    Stvaranje pivot tabele
 204.    Promijena imena pivot tabele
 205.    Postavljanje zaglavlja
 206.    Sjena redova i kolona
 207.    Isticanje zaglavlja redova i kolona
 208.    Izbor boje sjene redova i kolona
 209.    Selektovanje podataka u Pivot tabeli
 210.    Razdvajanje redova u pivot tabelama
 211.    Prikazi pivot tabele /PIVOT TABLE REPORT LAYOUT/
 212.    Izbor konačnog zbira svih kolona-redova
 213.    Prikaz podsuma u pivot tabeli /SUBTOTALS/
 214.    Postavljanje dugmadi ispred teksta
 215.    Brisanje podataka u pivot tabeli
 216.    Premiještanje pivot tabele
 217.    Promijena podataka u pivot tabeli
 218.    Sortiranje od a do z u pivot tabeli
 219.    Sortiranje u Pivot tabeli - SORT dijalog prozor
 220.    Stvaranje pivot charts-a

 221. Dodaci
 222.    Kreiranje kopije opcije
 223.    Prevlaćenje opcije i kreiranje ikone

 224.    Primjeri 1
 225.    Primjeri 2
 226.    Primjeri 3