Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Izbor parametara fonta iz FORMAT CELLS dijalog prozora

 

Parametri fonta se u EXCEL-u podešavaju iz FORMAT FONT dijalog prozora.

* Napomena: FORMAT FONT dijalog prozor se otvara klikom na strelicu za prikaz ostalih parametara grupe trake /RIBBON/-a >>. Ako je veličina prozora EXCEL-a mala tada se u uz ime grupe trake /RIBBON/-a nalazi dugme sa strelicom na dole za otvaranje prikaza ostalih u grupi trake. Inaće unutra ovog prozora je i stralica za prikaz paramatera grupe trake /RIBBON/-a >>.

Parametri fonta:

 • FONT TYPEFACE;
 • FONT STYLE;
 • FONT SIZE;
 • FONT COLOR;
 • Eksponent /SUPERSCRIPT/;
 • Index /SUBERSCRIPT/;
 • Pregled - uzorak /PREVIEW/;
 • Podvlačenje /UNDERLINE/;

Izbor parametara fonta iz FORMAT CELLS dijalog prozora, postupak:

 1. Postupak otvaranja FORMAT FONT dijalog prozora;
 2. Upisati željeni tekst;
 3. Otvoriti FORMAT CELLS Font dijalog prozor;
 4. Odabrati željene parametre;
 5. Kraj.

Uređenje podataka u ćeliji    Font    Index