Galilei      Boltzmann      De Broglie      Einstein      Newton      Pauli      Radeford      Bohr      Galerija       Kviz

Galileo Galilei
Ludwig Boltzmann
Louis de Broglie
Albert Einstein

Isac Newton

Wolfgang Pauli
Ernest Raderford
Niels Bohr
Galerija
Kviz

 

 

          Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann (1844 - 1906) austrijski fizičar. Rođen je u Beču, gde je studirao fiziku i zatim bio asistent Jožefa Stefana. Profesor matematičke fizike u Gracu postao je 1869. godine. Takođe je predavao u Beču, Minhenu i Lajpcigu.

 U mladosti uspješno se bavio eksperimentalnom fizikom: za sumpor je pokazao vezu između indeksa prelamanja i dielektrične konstante kako je predviđao Maksvel. Glavna tema njegovog istraživačkog rada bila je svođenje termodinamike na mehaniku zbog čega je bilo potrebno da se objasni protivriječnost između reverzibilnosti mehaničkih i ireverzibilnosti termodinamičkih procesa. Bolcman je uspostavio vezu između entropije S i funkcije jednočestične gustine vjerovatnoće W.                                                                                                                                                                                  Formula (kB je Bolcmanova konstanta):

.
 

Bila je to tačka oslonca za postavljanje kvantne teorije u formulaciji Maksa Planka, 1900. godine i u proširenom Ajnštajnovom tumačenju iz 1905. godine. Druga važna Bolcmanova dostignuća su jednačina za raspodjelu energija atoma koji se slobodno kreću u polju sile (Maksvel-Bolcmanova raspodela) i teorijsko objašnjenje emisione sposobnosti apsolutno crnog tela, te Stefan-Bolcmanov zakon iz 1884. godine.

Bolcman je bio istaknuti pobornik atomske teorije. Zbog slabog odziva, čak i otpora njegovim teorijama, veći dio života proveo je duboko razočaran. Nije doživeo konačnu pobedu svojih ideja koja je ostvarena 1905. Ajnštajnovom teorijom Braunovog kretanja. Godine 1906, u 62. godini života, izvršio je samoubistvo.