Galerija

Kviz

Indukovano zračenje. Laseri
Luminiscencija
Laseri
Princip rada lasera
Podjela lasera
Primjena lasera

 

 

Princip rada lasera

Osnovni dijelovi lasera su:

  • Aktivna sredina(radno tijelo) u kojoj se postiže inverzna populacija,

  •  izvor zračenja za pobuđivanje aktivne sredine,

  •  sistem za pojačavanje stimulisanog zračenja,

  • sistem za hlađenje.

Na krajevima šipke od kristala rubina, dužine nekoliko centimetara i prečnika nekoliko milimetara postavljeni su tanki slojevi srebra koji imaju ulogu ogledala. U nekim molekulima atomi aluminijuma su zamijenjeni atomima hroma od kojeg potiče crvena boja rubina. Bljeskalica zrači monohromatsku svjetlost talasne dužine 2,2 eV. Veliki broj fotona emitovanih iz bljeskalice biva apsorbovan od strane atoma hroma i tako se ostvari inverzna naseljenost atoma, odnosno ogromna većina atom hroma se pobude i pređu u viši energijski nivo.Rubinski laser je crvene boje i talasne dužine 694 nm. Opisani proces naziva se optičko pumpanje.

Optičko pumpanje je prevođenje atoma aktivne sredine iz osnovnog u pobuđeno stanje pod uticajem spoljašnjeg izvora zračenja.