Aldehidi i ketoni

ALDEHIDI I KETONI ALDEHIDI I KETONI

Aldehidi i ketoni su kiseonična jedinjenja koja sadrže karbonilnu grupu, C = O, tj. kiseonik vezan dvostrukom vezom za ugljenik.

 

ALDEHIDI

Aldehidi su jedinjenja kod kojih je ugljenikov atom karbonilne grupe vezan za jedan vodonikov atom i  jednu alkil- ili aril-grupu. Grade homologi red. Njihova racionalna formula je RCHO.

 

 

 

KETONI

 Ketoni su jedinjenja kod kojih je ugljenik karbonilne grupe vezan za dvije alkil- ili aril-grupe. Kao i aldehidi grade homologi red. Njihova racionalna formula je RCOR.

NALAŽENJE U PRIRODI
DOBIJANJE
FIZIČKE OSOBINE
HEMIJSKE OSOBINE
GLAVNI PREDSTAVNICI
NOMENKLATURA
GALERIJA
       KVIZ