Nalaženje i dobijanje alkhohola

Alkoholi su jedinjenja koja su vrlo rasprostranjena u prirodi. Obično se nalaze ili kao slobodni ili u obliku estara (masti, voćne esencije, voskovi).

Postoji više načina za dobijanje alkohola:

1. Hidroliza alkil-halogenida
  
    R-X + HOH → R-OH + HX(l)

    CH3CH2CH2Cl + HOH → CH3CH2CH2OH + HCl
     1-hlor-propan                        1-propanol

 2. Katalitička oksidacija alkena sa vodom uz prisustvo sumporne kiseline kao katalizatora (poštovati Markovnikovljevo pravilo: vodonik iz reangensa vezuje se za onaj ugljenikov atom koji ima više vezanih vodonikovih atoma)
        

3. Redukcija karbonilnih jedinjenja (od aldehida se dobijaju primarni alkoholi, a od ketona sekundarni)

    
    aldehid → primarni alkohol
        

     
       keton→ sekundarni alkohol

 

4. Hidroliza estara u kiseloj sredini (proton H+ je uslov kiselosti; u ovoj reakciji nastaju samo primarni alkoholi)

    RCOOR' + HOH ↔ RCOOH + R'OH

    CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3 + HOH ↔ CH3CH2CH2CH2COOH + CH3CH2CH2OH
               butil-propanoat                                      butanska kiselina             1-propanol

       
5. Reakcijom Grinjarevog reagensa (Grinjarev reagens - magnezijumova so sa halogenim elementom i alkil nizom)

6. Adicija alkena sa sumpornom kiselinom (najčešći način dobijanja u industriji, jer nema gubitka sumporne kiseline)

 

 
Vježbaj!
Predstavi dobijanje 1-pentanola na navedenih 6 načina!
Provjeri svoja rješenja! *klik*

 

 

Povratak na početnu