NAGRADE
Ivo  Andri}  kao  jedan  od  najboljih  i  najpriznatijih  na{ih  umjetnika  u  svijetu  i  koji  je  jedini  umeo  na jedinstven  na^in  da  opi{e  du{u  na{eg  napa}enog  naroda  i  koji  je  na  prefinjen  na^in  opisao  i  dio  na{e  istorije  je  nosilac  mnogih  priznanja.
Kao  jedno  od  najva@nijih  priznanja  mo@e  se  izdvojiti  povelja  za @ivotno  djelo  koju je dobio 1956.  godine.Svakako je jedno od  najve}ih  priznanja  koje je Andri}  dobio Nobelova nagrada  za knji@evnost koju je dobio  26. oktobra 1961. godine.Treba naglasiti da je Andri} jedini umjetnik sa ovih prostora koji je dobio ovu nagradu,koja mu u potpunosti i pripada.

                POCETAK      BIOGRAFIJA     DJELA      KVIZ