WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Na slici je
skrol-traka /SCROLL BARS/
dugme stranice dijalog prozora - TAB
komandno dugme /COMMAND BUTTON/
lista /LIST/