WindowsXP abc - Quiz - 6. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Na slici je
lista /LIST/
komandno dugme /COMMAND BUTTON/
dugme stranice dijalog prozora - TAB
skrol-traka /SCROLL BARS/