WINDOWS
DISK CLEANUP

DISK CLEANUP analizira sistem i predlaže fajlove koje možemo bezbjedno ukloniti, a da se time ne utiče na performanse Windowsa. To je obično tzv. digitalno smeće, kao privremeni fajlovi koji više nisu potrebni, strane preuzete sa Interneta itd.
Postupak za brisanja privremenih fajlova/DISK CLEANUP/:
  1. Startati - otvoriti DISK PROPERTIES (otvaranje animacija ...).
  2. DISK CLEANUP dijalog prozor.
  3. DISK CLEANUP dugme.
  4. OK dugme.
  5. Kraj.

    N a p o m e n a: Izabrati potreban parametar.

Svojstva diska  Index