CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametri ekrana /DISPLAY/

Parametari izgleda ekrana /DESKTOP/ Otvara se DISPLAY PROPERTIES dijalog prozor i podjeljen je na stranice:
 - THEMES izgled WINDOWS XP okruženja.
 - DESKTOP uređenje desktopa.
 - SCREEN SAVER.
 - APPEARANCE.
 - SETTINGS.
 

Postupak izbora načina prikaza /DESKTOP THEME/:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. APPEARANCE AND THEMES opcija.
 6. Otvara se DISPLAY PROPERTIES dijalog prozor i podjeljen je na stranice:
  - THEMES izgled WINDOWS XP okruženja.
  - DESKTOP uređenje desktopa.
  - SCREEN SAVER.
  - APPEARANCE.
  - SETTINGS.
 7. OK.
 8. Kraj.

CONTROL PANEL     Index