CONTROL PANEL

Podešavanje parametar u WINDOWS-u se izvodi u CONTROL PANEL-u.


Slika 1. Dijelovi CONTROL PANEL-a, slika je mapirana

ACCESSIBILITY OPTIONS

Prilagođavanje podešavanja na računaru za osobe sa problemima vida, sluha i pokretljivosti.

   
ADD NEW HARDWARE

Instaliranje novog hardvera, otklanjanje problema pri instaliranju hardvera

   
ADD OR REMOVE PROGRAMS  

Instaliranje (dodavanje) i uklanjanje, brisanje (deinstalacija) programa i komponenti Windows-a. >>   >>   >>

ADMINISTRATIVE TOOLS  

Konfigurisanje administrativnih podešavanja na računaru (napr. services, computer management, IIS itd.)

   
AUTOMATIC UPDATES  

Podešavanje Windows-a za automatsko preuzimanje važnih ažuriranja – update-a.

   
Datum i vrijeme - DATE AND TIME


 

Podešavanje vremena i vremenske zone u WINDOWS-u akitvira se iz CONTROL PANEL-a, ikona DATE/TIME. Ovim dijalog prozorom se izvodi podešavanje vremena, datuma i vremenske zone.  >>>.

Podešavanje datuma, vremena i vremenske zone na računaru.

   
Displej - DISPLAY  
Promjena izgleda desktopa, napr. pozadine, screen saver-a, boja, veličine fonta, rezolucije ekrana.>>>
   
FOLDER OPTIONS

 
Korisničko podešavanje prikaza fajlova i foldera, promjena asocijacija fajlova, omogućavanje da mrežni fajlovi budu dostupni offline >>>
   
FONTS  
Dodavanje, promjena i upravljanje fontovima. >>>
   
GAME CONTROLLERS  
Dodavanje, uklanjanje i konfigurisanje kontrolera za igru, napr. džojstika, gamepad-a i sl.
   
INTERNET OPTIONS  
Konfigurisanje parametara za Internet i podešavanje konekcije
   
JAVA  
Kontrolni panel za programski jezik Java.
   
KEYBOARD  
Korisničko podešavanje tastature, napr. treptanje kursora, ponavljanje karaktera na pritisak tastera i sl.
   
MAIL  
Podešavanje parametara MS Office Outlook-a.
   
Miš - MOUSE  

Korisničko podešavanje miša, napr. konfiguracija dugmadi, brzine dvostrukog klika, pokazivača miša, izgled pokazivača, brzine kretanja pokazivača, drajver ...)>>>

   
NETWORK CONNECTIONS  
Konektovanje na druge računare, mreže, Internet. (Primjer parametara ...) >>>
   
NETWORK SETUP WIZARD  
  Čarobnjak za podešavanje računara za priključenje na mrežu.
PHONE AND MODEM OPTIONS  
Konfigurisanje podešavanja modema i telefonskog biranja
   
POWER OPTIONS  
Konfigurisanje podešavanja za štednju energije.
   
PRINTER AND FAXES  
Prikaz instaliranih štampača i faksova, dodavanje novih.  >>>
   
QUICK TIME  
Konfigurisanje softverskih i hardverskih komponenti za QuickTime
   
REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS  
Regionalna (vrijeme, datum, vremenske zone) i jezička podešavanja.
   
SCANNERS AND CAMERAS  
Dodavanje, uklanjanje i konfigurisanje skenera i kamera.
   

SCHEDULED TASKS

 
Zakazivanje automatskog pokretanja zadataka na računaru.
   
SECURITY CENTER  
Pregled trenutnog sigurnosnog statusa, i pristup važnim sigurnosnim podešavanjima
   
SOUND AND AUDIO DEVICES  
Promjena zvučne šeme na računaru, podešavanja zvučnika i uređaja za snimanje zvuka.
   
SOUND EFFECT MANAGER  
Kontrolni panel za Realtek zvučnu kartu.
SPEECH  
Podešavanja za prepoznavanje govora i konvertovanje teksta u govor.
   
SYSTEM  
Informacije o računarskom sistemu, promjena podešavanja za hardver, performanse i automatski update. >>   >>
   
TASKBAR AND START MENU  
Podešavanje Start menu-a i taskbara, napr. tipa stavki koje će biti prikazane i njihovog izgleda.
   
USER ACCOUNTS  
Promjena podešavanja korisničkih naloga i lozinki.
   

WINDOWS FIREWALL

 
Konfigurisanje firewall-a. To je kombinacija hardvera i softvera koja predstavlja sigurnosni sistem koji sprečava neautorizovani pristup izvana na internu mrežu ili intranet i ograničava dotok informacija na računar.
   
WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD  
Podešavanje ili dodavanje bežične konekcije na mrežu.
   

CONTROL PANEL Index