CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Tastatura /KEYBOARD/

WINDOWS omogućuje promjenu parametara tastature kao što je brzina pojavljivanje znaka poslije pritiska na tastaturi. Brzina pojavljivanja drugog znaka (dok se drži tipka pritisnuta na tastaturu). Ovo se izvodi u KEYBOARD dijalog prozoru.

Postupak izbora parametara tastature /KEYBOARD/:
  1. START dugme.
  2. SETTINGS opcija.
  3. CONTROL PANEL opcija.
  4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
  5. PRINTERS AND OTHER HARDWARE ikona klik.
  6. Otvara se PRINTERS AND OTHER HARDWARE prozor.
  7. KEYBOARD ikona.
  8. KEYBOARD dijalog prozor.
  9. Kraj.

CONTROL PANEL     Index