CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Instalacija drajvera za printer
Postupak instalacije drajvera za PRINTER MOUSE PROPERITES:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. PRINTERS AND OTHER HARDWARE ikona.
 6. Otvara se PRINTERS AND OTHER HARDWARE prozor.
 7. PRINTERS AND FAXES ikona.
 8. Otvara se PRINTERS AND FAXES dijalog prozor.
 9. FILE meni.
 10. ADD PRINTER opcija.
 11. Otavara se ADD PRINTER WIZARAD dijalog prozor.
 12. NEXT dugme.
 13. Izbor lokalnog ili mrežnog štampača /LOCAL PRINTER - NETWORK PRINTER/ OPTION BOX.
 14. NEXT dugme.
 15. Izabor porta za priključak štampača (najčešće LPT1:).
 16. NEXT dugme.
 17. Izbor proizvođača iz liste MANUFACTURER.
 18. Izbor printera iz liste PRINTERS.
 19. NEXT dugme.
 20. Izbor naziva štampača PRINTER NAME.
 21. Izbor da će to postati uobičajeni štampač DEFAULT PRINTER YES/NO OPTION BOX.
 22. NEXT dugme.
 23. Da li želite da se odštampa test stranica TEST PAGE YES/NO OPTION BOX.
 24. NEXT dugme.
 25. FINISH dugme.
 26. Da li je test stranica odštampana:
 27. Ispravno, klik na OK dugme.
 28. Neispravno, klik na TROUBLESHOO... (TROUBLESHOOTING) dugme.
 29. Pojavljuje se ikona instaliranog štampača u prozoru PRINTERS AND FAXES.
 30. Kraj.

CONTROL PANEL     Index