Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Komandno dugme /COMMAND BUTTON/
Primjer 1

Svaki dijalog prozor mora da ima dva komandna dugmeta
- potvrada OK
- odsutajanje CANCEL .
Često se koriste i druga dugmad kao izraz potvrde i odbijanja. Neka od njih su u slijedećoj tabeli.
N a p o m e n a: Dugme potvrade dobija ime dijalog prozora
 
Dugmad potvrade Dugmad odsutajanja
 
 
 


Ako se pojave 3 dugmeta: njihovo značenje je slijedeće:
- Izvršenje postavljanja parametara iz dijalog prozora.
- Odustajanje od ponude (npr. neće se snimiti dokuement, ili izvršiti izmjene.
- Odustajanje od dijalog prozora.

Dijalog prozor    Index