Dijalog prozor /DIALOG BOX/
O dijalog prozoru

Kad računar-WINDOWS treba dodatne informacije od korisnika (ime fajla, opcija i sl.) na ekranu se pojavljuje dijalog prozor /DIALOG BOX/. Dijalog prozor predstavlja objedinjen način definisanja osobina objekata ili način mijenjanja naredbi. Način rada sa dijalog prozorima je isti za sve programe. Pri pojavi dijalog prozora na ekranu, kursor se pojavljuje u prvom polju. Poslije završenog rada na prvom polju, prelazi se na rad u slijedećem. Kursor se pomjera mišem ili tipkama tastature.

Rad sa dijalog prozorima
Dijalog prozori se obično pojavljuju u sredini ekrana. Različiti su dijelovi ovih prozora. Na primjer ako aktivirate opciju OPEN u FILE meniju pojaviće se dijalog prozor. Većina WINDOWS aplikacija ima OPEN dijalog prozor. Dijalog prozori se pojavljuju kad WINDOWS javlja poruku o upozorenju ili grešci. Korisnik treba da samo primi na znanje poruku o grešci. Kao i prozori aplikacija i dokumenta svaki dijalog prozor ima: naslovnu liniju, naslov prozora i CONTROL dugme (OK, CANCLE). Većina dijalog prozora se može premještati, ali im se ne može mijenjati veličina jer da su im dimenzije fiksne. Pomjeranje dijalog prozora /MOVING DIALOG BOXES/ Pomjeranje dijalog prozora je isto kao i prozora aplikacija ili dokumenta (DRAG & DROP metodom)


Slika 1. Dijalog prozor /DIALOG BOX/Slika 2. Dijalog prozor /DIALOG BOX/

Elementi WINDOWS-a    Index