Ikona /ICON/
Ikona aplikacije /APPLICATION ICON/
Odlike ikone aplikacije /APPLICATION ICON/

Windows ima 5 vrsta ikona. Jedna od njih je ikona aplikacije /APPLICATION ICON/. Svaka aplikacija (WINDOWS EXPLORER, INTERNET EXPLORER, WORD, EXCEL, itd.) u WINDOWS-u ima svoju ikonu aplikacije /APPLICATION ICON/ (vidi sliku 1.). Ikona aplikacije predstavljena je asocijativnim grafički simbolom za aplikaciju. Na slijedećoj slici je primjer ikona aplikacije /APPLICATION ICON/ za različite aplikacije WINDOWS-a.
 
 Slika 1. Ikone različitih aplikacija

Ikona aplikacije /APPLICATION ICON/ se nalazi:  
Ispred imena prozora aplikacije u naslovnoj liniji prozora aplikacije je ikona aplikacije /APPLICATION ICON/
Uz ime aplikicije u PROGRAMS meniju i PROGRAMS podmenijima
Kad je aplikacija otvorena u liniji poslova nalazi se dugme aplikacije. Ime dugmeta je ime aplikacije a ispredu imena je ikona aplikac /APPLICATION ICON/
Ako je aplikacija aktivna u pozadini, njena ikona je u status liniji /STATUS BAR/
Slika 2. Primjeri korištenja ikone aplikacije  

- Dvostrukim klikom na ikonu aplikacije /APPLICATION ICON/ otvara se prozor aplikacije.
- Može se kreirati ikona prečice za ikonu aplikacije /APPLICATION ICON/.
- Uz svaku ikonu aplikacije /APPLICATION ICON/ (kao i ostale ikone) nalazi se naziv ikone aplikacije /APPLICATION ICON/ koji se može mijenjati.
- Klikom sekundarne tipke miša na ikonu aplikacije /APPLICATION ICON/ otvara se meni prečice.

Ikona    Index