Ikona /ICON/
Ikona urađaja /DEVICE ICON/
Odlike

Windows ima 5 vrsta ikona. Jedna od njih je ikona uređaja /DEVICE ICON/. Svaki hardverski dio računara (disk, displej, miš, tastatura, disketa itd.) ima svoju ikonu (vidi sliku 1.). Na ikoni uređaja je grafički prikaz uređaja koju ikona predstavlja. Na slijedećoj slici je primjer ikone uređaja u različitim dijelovima WINDOWS-a.
 
 Slika 1. Ikone različitih uređaja

- Dvostrukim klikom na ikonu uređaja /DEVICE ICON/ otvara se prozor za rad sa tim uređajem.
- Može se kreirati ikona prečice za ikonu uređaja.
- Uz svaku ikonu uređaja (kao i ostale ikone) nalazi se naziv ikone uređaja koji se može mijenjati.
- Klikom sekundarne tipke miša na ikonu uređaja /DEVICE ICON/ otvara se meni prečice.

Ikona    Index