Ikona /ICON/
Ikona prečice /SHORCUT ICON/ NOTEPAD
Kreiranje ikone prečice

Ikonu prečice se može kreirati prevlačenjem ikone aplikacije ili dokumenta sekundarnom tipkom miša /RIGHT DRAG AND DROP/.
Kad se ikona prevuče na novo mjesto otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/ i izabira opcija CREATE SHORTCUT. Nova ikona ima oznaku  u donjem lijevom uglu ikone.
 

Postupak otvaranja aplikacije dvostrukim klikom na ikonu prečice aplikacije:

  1. FOLDER.
  2. Postaviti pokazivač miša na ikonu (u ovom slučaju moj tekst.txt)
  3. Pritisnuti sekundarnu tipku miša i pomjeriti na novo mjesto.
  4. Otvara se meni prečice i izabrati CREATE SHORTCUT.
  5. Kreira se ikona prečice izabranog fajla.
  6. Klikom na ovu ikonu prečice otvara se prozor sa ovim fajlom.
  7. CLOSE dugme da zatvorimo prozor.
  8. Klikom na originalnu ikonu ovog fajla.
  9. Otvara se isti fajl kao i kod ikone prečice.
  10. Kraj.

Ikona prečice     Index