Ikona /ICON/
Ikona prečice /SHORCUT ICON/ NOTEPAD
Otvaranje prozora

Windows ima 5 vrsta ikona. Dvostrukim klikom na ikonu aplikacije ili prečicu ikone aplikacije se otvara prozor aplikacije.
Ikona prečice bez obzira da li predstavlja: aplikaciju, dokument, folder ili uređaja se formira na isti način. Originalnoj ikoni (aplikaciju, dokument, folder ili uređaja) se uvijek dodaje strelicu u desno u donjem lijevom uglu ikone.


N a p o m e n a: Primjer ikone prečice aplikacije /APPLICATION SHORTCUT ICON/
 

Postupak otvaranja aplikacije dvostrukim klikom na ikonu prečice aplikacije:

  1. DESKTOP.
  2. Postaviti pokazivač miša na ikonu prečice /SHORCUT ICON/ NOTEPAD.
  3. Dvostruki klik na ikonu prečice .
  4. Otvara se prozor NOTEPAD.
  5. Kreira se ikona aplikacije NOTEPAD u liniji poslova .
  6. Kraj.

Ikona prečice     Index