Ikona /ICON/
Ikona prečice /SHORCUT ICON/ WORD
Otvaranje prozora

Windows ima 5 vrsta ikona. Dvostrukim klikom na ikonu aplikacije ili prečicu ikone aplikacije se otvara prozor aplikacije.
Ikona prečice bez obzira da li predstavlja: aplikaciju, dokument, folder ili uređaja se formira na isti način. Originalnoj ikoni (aplikaciju, dokument, folder ili uređaja) se uvijek dodaje strelicu u desno u donjem lijevom uglu ikone.


N a p o m e n a: Primjer ikone prečice aplikacije /APPLICATION SHORTCUT ICON/

Postupak otvaranja aplikacije dvostrukim klikom na ikonu prečice aplikacije:

  1. DESKTOP.
  2. Postaviti pokazivač miša na ikonu prečice /SHORCUT ICON/ WORD.
  3. Dvostruki klik na ikonu.
  4. Otvara se prozor WORD.
  5. Kraj.

Ikona prečice     Index