Meni /MENU/
Odlike menija
Meni prečice /SHORTCUT MENU/

WINDOWS-u na osnovu statistike izvođenja pojedinih aktivnosti na objektu formira listu najčešće korištenih aktivnosti i od te liste formira meni prečice. Ovaj meni se otvara klikom sekundarne tipke miša na objekat (vidi sliku 1.). Opcije se aktiviraju kao i kod ostalih menija. Imaju 4 (četiri) naziva za meni prečice: (CONTEXT meni, SHORTCUT meni, meni prečice, brzi meni).


Slika 1. Meni prečice /SHORTCUT MENU/

Meni    Index