PAINT
Crtanje - zaobljeni pravougaonik /ROUNDED RECTANGLE/

Crtanje zaobljenog pravougaonika /ROUNDED RECTANGLE/ je jednostavno. Izabere se dugme zaobljeni pravougaonik /ROUNDED RECTANGLE/, odabere jedan od uglova i povuće miš u dijagonalu. Smijer kretanja i dimenzije bira korisnik. Korisnik može da bira osnovnu boju i boju pozadine, kao i debljinu linije sa kojom crta. Može i da izabere da crta samo linije pravougaonika, unutrašnjost ili linije i unutrašnjost.

Z a d a t a k: Napraviti dokument kao na slici 1.


Slika 1. Dokument

Postupak crtanja zaobljenog pravougaonik /ROUNDED RECTANGLE/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme zaobljeni pravougaonik /ROUNDED RECTANGLE/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index