STARTANJE APLIKACIJE - PAINT

Pri instalaciji WINDOWS operativnog sistema instaliraju se i pomоćni programi /ACCESSORIES/, jedan od njih je i i aplikacija za crtanje PAINT. PROGRAMS meni sadrži opciju ACCESSORIES, a njenim aktiviranjem se otvara ACCESSORIES meni koji sadrži PAINT opciju. Izborom ove opcije starta se aplikacija PAINT i kreira dugme aplikacije PAINT u liniji poslova /TASKBAR/.

N a p o m e n a: Ostale aplikacije u WINDOWS OS startaju se na isti način kao što je opisano za PAINT.

Postupak startanja aplikacije PAINT:
  1. START dugme .
  2. PROGRAMS opcija .
  3. ACCESSORIES opcija .
  4. PAINT opcija .
  5. Otvara se PAINT prozor.
  6. Kreira se dugme aplikacije PAINT u liniji poslova /TASKBAR/.
  7. Kraj.

Interaktivno vježbanje

Startanje aplikacija     Index