PAINT
Selekcija - označavanje objekta
Primjer 3

Označavanje dijela crteža omogućuje (premještanje, kopiranje brisanje i mijenjanje drugih parametara selektovanog dijala crteža.
 

Postupak selekcije - označavanja objekta u PAINT-u:
Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...)
0. Nacrtati objekat.
1. Izabrati dugme za izbor-selekciju /SELECT/.
2. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
3. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
4. Pomjerati miš na željeno mjesto.
5. Pustiti miš.
6. Kraj.

PAINT    Index