STARTANJE APLIKACIJE
WORDPAD

Pri instalaciji WINDOWS operativnog sistema instaliraju se i pomоćni programi /ACCESSORIES/, jedan od njih je i aplikacija za rad sa tekstom WORDPAD. PROGRAMS meni sadrži opciju ACCESSORIES, a njenim aktiviranjem se otvara ACCESSORIES meni koji sadrži WORDPAD opciju. Izborom ove opcije starta se aplikacija WORDPAD i kreira dugme aplikacije WORDPAD u liniji poslova /TASKBAR/.

N a p o m e n a: Ostale aplikacije u WINDOWS OS startaju se na isti način kao što je opisano za WORDPAD.

Postupak startanja aplikacije WORDPAD:
  1. START dugme .
  2. PROGRAMS opcija .
  3. ACCESSORIES opcija .
  4. WORDPAD opcija .
  5. Otvara se WORDPAD prozor.
  6. Kreira se dugme aplikacije WORDPAD  u liniji poslova /TASKBAR/.
  7. Kraj.

Interaktivno vježbanje

Startanje aplikacija     Index