Minimizacija prozora
klikom na dugme aplikacije u liniji poslova

Dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/

Klikom na dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ prozor se smanjuje na dugme aplikacije u listi poslova /TASKBAR/ ili vraća na prethodnu veličinu prozora. Sadržaj prozora čija se veličina mijenja ostaje neizmjenjen.

Korištenje dugmenta aplikacije /APPLICATION BUTTON/ je isto kao korištenje:

  • opcija MINIMIZE i RESTORE iz CONTROL menija ili
  • dugmadi za upravljanje veličinom prozora MINIMIZE i RESTORE.

ssss

Objašnjenje:  
MINIMIZE dugme - klasičan izgled WINDOWS-a
 MINIMIZE dugme - WINDOWS XP stil
Dugme aplikacjie u liniiji poslova

Animacija: Promjene veličine prozora korištenjem dugmeta aplikacije u liniji poslova
Primjer promjene veličine prozora:
  1. Klik na dugme aplikacije u liniji poslova minimizira prozor (pretvara prozor u dugme aplikacije).Klik na dugme aplikacije u liniji poslova pretvara dugme u prozor (pretvara dugme aplikacijega u prozor).
  2. Kraj.

Dugmad za promjenu veličine prozora     Index