ATOMSKO JEZGRO

Karakteristike jezgra

Defekt mase

Energija veze

Galerija

Kviz

Karakteristike jezgra
Defekt mase
Energija veze
Galerija
Kviz

 

Rutherford je 1911 godine objasnio Geiger-Marsdenov eksperiment sa zlatnom folijom i tako pokazao da atom ima pozitivno jezgro veoma malih dimenzija. Precnik atoma je velicine 10-10 metara a precnik jezgra je velicine 10-15 metara. Precnik jezgra je veoma manji od precnika jezgra ali se u jezgru nalazi 99.9% mase atoma.

Drugim eksperimentom utvrdjeno je da se jezgro sastoji od protona i neutrona. Jezgro se jos naziva i nukleon. Osnovne karakteristike nukleona su atomski broj (redni broj) maseni broj, kolicina naelektrisanja i spin.

Atomski broj jednak je broju protona u jezgru. Oznacava se sa Z.

Maseni broj jednak je zbiru broja protona i neutrona. Obiljezava se sa A.

A=Z+N

Kolicina naelektrisanja jednaka je kolicini naelektrisanja koje sadrze svi protoni u jezgru.

POCETNA

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.