☼ Arthur Compton         ☼ Impuls fotona        ☼ Efekat         ☼ Galerija         ☼ Kviz

☼ Arthur Compton
☼ Impuls fotona
☼ Efekat
☼ Galerija
Kviz

Compton-ov efekat je pojava da fotoni elektromagnetonog zracenja mijenjaju talasnu duzinu pri intereakciji sa elektronima. 1923. godine ovu pojavu je prvi otkrio americki fizicar Arthur Compton.

 

Compton je propustao X-zrake kroz metalnu foliju i pomocu detektora, kojege je postavljao pod razlicitim uglovima mjerio njihovu talasnu duzinu. Ogled je pokazao da X-zraci mijenjaju talasnu duzinu pri prolasku kroz metalnu foliju. Promjena talasne duzine jednaka je razlici talasne duzine X-zraka λ poslije prolaska kroz foliju i talasne duzine  X-zraka λprije prolaska kroz foliju, 

                                               Δλ = λ - λ0

Promjena talasne duzine izracunava se po formuli:     Δλ = 2λcsin2 θ/2 ,

gdje je λc Comptonova talasna duzina koja iznosi λc=2.246*10-12m. Prema tome, promjena talasne duzine X-zraka zavisi od ugla θ pod kojim zraci srecu nakon prelaska kroz foliju M. Bilo je poznato da foton ima energiju hf, ali se promjenom zakona odrzanja energije nije mogla objasniti promjena talasne duzine, Zbog toga je Compton predpostavio da se fotoni X-zraka mogu posmatrati kao cestice koje imaju impuls.