☼ Arthur Compton         ☼ Impuls fotona        ☼ Efekat         ☼ Galerija         ☼ Kviz

☼ Arthur Compton
☼ Impuls fotona
☼ Efekat
☼ Galerija
Kviz

Formula za impuls fotona dobije se na osnovu poznate formule za pritisak zracenja koje pada na povrinu nekog tijela. Na osnovu klasicne teorije elektromagnetizma, pritisak zracenja koje pada normalno na povrisnu tijela izracunava se po formuli :

 

p = (1+R)ε /c

gdje je R koeficijent refleksije i ε energija zracenja koja padne na jedinicu povrsine u jednici vremena. Jednostavniji nacin za izvodjenje formule za impuls fotona je sledeci :

E2 = p2c2 + m02c4

gdje je m0 masa fotona u stanju mirovanja. Posto je masa mirovanja fotona jednaka nuli, dobija se za energiju fotona E = pc. Na osnovu kvantne teorije energija cestice izrazena preko frekvencije je  E = hf. Iz predhodnih relacija dobija se formula za impuls fotona

pf = hf / c, odnosno   pf = h / λ

Foton ili impuls se moze posmatrati kao korpuskula (cestica), i ima talasnu duzinu pa se moze posmatrati kao mikro-talas. Na osnovu definicije talasnog vektora k, ciji je intenzitet k = 2π i predhodne formule dobije se    

pf = (h/2π)k odnosno, pf  = ћк,

gdje je ћ = h / 2π konstanta i k talasni vektor koji ima pravac i smijer normalan na talasni front, a njegov smijer je odredjen smijerom prostiranja talasa. Predhodna relacija povezuje korpuskularna svosjtva fotona sa njegovom talasnim svojstvima.