Prva saznanja o radioaktivnosti
Priroda radioaktivnog zracenja
Alfa raspad
Beta raspad
Gama raspad
Zakon radioaktivnog raspada
Radioaktivnost supstancija
Radioaktivni nizovi
Galerija
Kviz

 

 

Jedna od velicina koja karakterise radioaktivnost radioaktivnog uzorka jeste njegova aktivnost. Broj vec raspadnutih jezgara u uzorku radioaktivne supstancije u toku jedinicnog vremena (1s) naziva se aktivnost.

Naime,

        aktivnost je brzina raspadanja jezgara roditelja u radioaktivnom uzorku

Iz relacije dN= -λNdt vidi se da je ona:

odakle se moze izvesti zakljucak da je aktivnost A svojstvo posmatranog radioaktivnog uzorka.

        Jedinica aktivnosti radioaktivnog uzorka je bekerel (Bq). Naime,

        jedinicna aktivnost ima onaj radioaktivni uzorak u kome se desi raspad jednog jezgra svakog vremenskog intervala od 1s.

Ocigledno je da aktivnost radioaktivnog uzorka zavisi od vrsta radioaktivne supstancije od koje je nacinjen uzorak (od broja atoma N u njemu).