Pravila takmicenja

uvodna
takmicenja

U modernoj gimnastici ocjenjuju 4 žene-sudije, nezavisno jedna od druge i jedan vrhovni sudija-žena. Od cetiri ocjene, dobijene za svaku takmicarku, odbijaju se najviša i najniža ocjena, a od ostale dvije se izracunava aritmeticka sredina. Sve ocjene provjerava vrhovni sudija, a svoju ocjenu saopštava samo u slucaju spora, poslije dogovora sa ostalim sudijama.
10 bodova za ove vježbe dijele se na sljedeci nacin:
4 boda za:
- tacnost svih dijelova vježbe 2 boda
- tacnost orijentacije i kretanja u prostoru 0,5 bodova
- tacnost ritma vježbe 1,5 bod

6 bodova za:
- eleganciju vježbacice
1 bod
- sigurnost u izvodenju
1,5 bod
- amplitudu pokreta
1,5 bod
- koordinacija kretanja
1 bod
- slaganje sa muzikom
1 bod


Kaznene odredbe:

- neizvodenje elementa najvece težine 1 bod
- neizvodnje elemnta srednje težine 0,5 bodova
- male izmjene koje ne doprinose olakšanju vježbe 0,10bodova
- spora ili suviše brza muzika kao pomoc vježbacu 1 bod
- obrnuto izvodenje jednog lakog elementa 0,2 boda
- obrnuto izvodenje elementa najvece težine 0,5 bodova
- nedostatak težih elemenata za lijevu ruku 1 bod
- manje od tri najvece težine; za svaku neizvjesnu težinu odbija se 0,3 boda

Prostor za takmicenje je 12x12 metara. Svako prekoracenje trake, koja ogranicava ovaj prostor, kažnjava se sa 0,10 bodova.
Trajanje vježbi je odredeno. Ukoliko je vježba kraca, za svaku sekundu se odbija 0,05 bodova, a ako je prekoraceno vrijeme, oduzima se 0,3 boda.
Svaka sprava koja ne odgovara propisanim pravilima povlaci kažnjavanje od 1-og boda za pojedinku i 2 boda za grupu.

Kod opštih grešaka se odbija za:

- male greške 0,10 - 0,20 bodova
- srednje greške 0,20 - 0,40 bodova
- velike greške pocev od 0,50 bodova

Slobodne vježbe se boduju od 0 do 10 bodova, rasporedenih na sljedeci nacin:
Kompozicija vježbi:

- za vrijednost elementa težine 5 bodova
- za originalnost i tehnicku vrijednost 1 bod
- za odnos izmedu muzicke pratnje i vježbe 1 bod

Izvodenje vježbe:

- za izvodenje 1,5 bod
- za opšti utisak 1,5 bod

Pojedinacne vježbe, sa i bez sprave, treba da sadrže 8 elemenata težine od kojih 3 moraju biti izvedene lijevom rukom. Treba da bude:
6 elemenata srednjih težina i
2 elemnta najvece težine.
Svaki elemenat srednje težine ima vrijednost 0,5 bodova, a najvece težine 1 bod. Nije dozvoljeno jednu visoku težinu zamijeniti dvjema srednje težine.