Genetski modifikovani organizmi

Glavna stranica
Uvod
Ideja o genetskoj modifikaciji
Genetski modifikovani organizmi
Završna razmatranja
Kviz

Završna razmatranja

Pitanja koja se otvaraju pri razmatranju tehnologije genetički inženjerovanih organizama ne ograničavaju se samo na polje bioloških nauka. Značaj GMO se ogleda u njihovom uticaju na globalnu geopolitiku i na zakonodavstvo, kao i na etičke dileme.

Do pre nekoliko godina, proizvodnja semena poljoprivrednih kultura se smatrala opštim dobrom. Naučne institucije u svetu su slobodno razmenjivale genetički materijal, saznanja i sprovodile zajedničke međunarodne projekte i oglede. Iako su postojale velike semenske kompanije, ipak je postupak dobijanja novih sorti i hibrida klasičnom hibridizacijom bio dostupan svima. Naravno, i ranije je postojala mogućnost patentiranja semenskog proizvoda, ali je zbog prirode i načina proizvodnje semenskog materijala, ove patente bilo teško zaštititi u praksi i sprovesti u život. Tako su svi proizvođači semenskog materijala na nivou država, ili preduzeća i kompanija, bili u ravnopravnijem položaju. Za poljoprivrednog proizvođača to je značilo, da je imao mogućnost izbora semenskog materijala različitih semenskih kuća, bez obzira na njihovu veličinu, kao i mogućnost da ostavlja deo proizvodnje pojedinih sorti za setvu sledeće sezone. Tako je i proizvođač mogao sam da izabere upravo one genotipove koji su dobro adaptirani uslovima proizvodnje i prilagođeni njegovim potrebama. Biotehnološka revolucija i pojava GMO je drastično promenila pravila igre. Proizvodnja genski modifikovanog semena je postala dostupna malom broju tehnološki razvijenih država, odnosno kompanija. Multinacionalne kompanije koje proizvode GM seme sada su u mogućnosti da patentom zaštite svoj proizvod i da to zakonski sprovedu. Patentna zaštita se širi i na sam uneti gen, kao i na herbicid, ako se radi o GM kulturama otpornim na specifičan herbicid. Proizvođači, pri kupovini semena, sklapaju ugovor sa kompanijom, kojim se upotreba dobijenog ekonomskog prinosa ograničava isključivo na prodaju na tržištu i sama proizvodnja stavlja pod kontrolu kompanije. Širenjem GM poljoprivrednih kultura proizvodnja hrane, a vezano i sa zaštitnim sredstvima, koncentriše se pod kontrolu manjeg broja kompanija. Prema podacima, šest korporacija smeštenih u SAD ili Evropi kontrolišu  98% tržišta GM kultura i 70% svedskog tržišta pesticida. Šest korporacija poseduju 54% američkih biljnih biotehnoloških patenata. Deset korporacija snadbevaju semenom 33% svedskog tržišta, u poređenju sa hiljadama kompanija pre 20 godina. Tako su 91% svih GM kultura koje su se gajile u svetu u 2000. bile iz kompanije Monsanto. U Africi tri korporacije (Syngenta, Monsanto i DuPont) dominiraju sektorom tržišta semena. U Južnoj Africi, Monsanto kontroliše 60% tržišta semena GM kukuruza i 90% pšenice. Poseban problem predstavlja ilegalan uvoz GM semena u pojedine zemlje, naročito one sa neadekvatnim ili nepostojećim mehanizmima kontrole i zakonske regulative.

Prva u Jugoistočnoj Evropi, maja 2001., Srbija i Crna Gora je donela Zakon kojim se reguliše promet i upotreba GMO, kao i Pravilnik o načinu obeležavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobijenih od GMO. Po ovom zakonu promet i upotreba GMO je pod kontrolom državnog organa koji se stara o biološkoj bezbednosti. Svaki uvoz GMO proizvoda koji nema odgovarajuća odobrenja smatra se ilegalnim. Obeležavanje se ne odnosi na one poljoprivredne i prehrambene proizvode koji sadrže manje od 1% genetičke modifikacije.

Na kraju, pitanje je li nama to u ovom trenutku potrebno i možemo li mi bez GMO? Za sada nam na tržištu nije potrebno, a u poljoprivrednoj proizvodnji možemo bez toga.