Dio I : Osnove AutoCAD-a

                  Dio II : Crtanje u dvije dimenzije

                  Dio III : Crtanje u tri dimenzije

                  Dio IV : Organizovanje crteža i rad s njima

 

Uvod

    AutoCAD je projektantska 2D i 3D platforma koja automatizuje zadatke koji su pred vama i obezbjeđuje digitalne alatke tako da se možete usredsrediti na projektovanje a ne na sam softver. To je najmoćniji softverski proizvod za crtanje i projektovanje na personalnim računarima. AutoCAD 2006 je dosad najbrža i za rad najugodnija verzija AutoCAD-a.

    AutoCAD firme Autodesk je je najčešće korišten program za tehničko crtanje - registrovano je vise od 3 miliona njegovih korisnika. Među komanijama koje proizvode softver Autodesk je na 4. mjestu u svijetu po veličini. Prema Autodesku akronom CAD označava projektovanje pomoću računara (engl. computer-aided design).

    AutoCAD u verziji DOS, pojavio se 1982. godine. Bio je to prvi značajniji CAD program koji je mogao da radi na personalnim računarima. Uspjeh AutaCAD-a se pripisuje njegovojnjegovoj čuvenoj otvorenoj arhitekturi - veliki dio njegovog izvornog koda predstavlja običan tekst koji korisnik lako može da prilagodi svojim potrebama. Podrška programskom jeziku AutoLISP, a sada i jeziku Visual Basic for Aplications (VBA) , ugrađena je da bi korisnik mogao da programira AutoCAD.

 

Kako je rad uređen

            Dio I: Osnove AutoCAD-a

    Omogućiće vam da počnete da crtate, kroz objašnjenja kako da započnete crtež, koristite komande, zadate koordinate i započnete crtež.

            Dio II: Crtanje u dvije dimenzije

    Objašnjene su sve komande i postupci za crtanje i doradu crteža u ravni. Posebna pažnja je istaknuta na mogućnost upravljanja procesom crtanja pomoću slojeva,  zumiranja i pomjeranja crteža.

            Dio III: Crtanje u tri dimenzije

    Data su osnovna objašnjenja o crtanju i prikazivanju crteža u tri dimenzije. Opisane su i mogućnosti prikazivanja 3D crteža pomoću sakrivanja nevidljivih linija, sjenčenja i rasterizacije.

            Dio IV: Organizovanje crteža i rad s njima

    U ovom dijelu opisane su mogućnosti povezivanja AutoCAD-a sa drugim programima širom svijeta, rad s crtežima i drugim aplikacijama.

 

Vježbanja

          Radi lakšeg učenja i savladavanja alata koji su opisani u maturskom radu, pored teksta tu se nalazi i veliki broj animacija. Većina animacija se otvara klikom na Hyperlink – Vidi Primjer ( u tom slučaju vam se otvara nova Web stranica koja sadrži gif. animaciju pomenutog vježbanja ) , dok se određen broj animacija nalazi neposredno ispod teksta. To je zbog toga da stranice ne bi zauzimale puno memorije jer bi u tom slučaju bile teške za otvaranje preko interneta.
            Rad je organizovan tako da se s jednostavnih pitanja prelazi na sve složenija. Ako se prvi put susrećete s AutoCAD-om obavezno više pažnje posvetite prvom i drugom dijelu jer u njima se nalazi osnova koju morate da znate ako želilte da koristite AutoCAD. Svaka vježba je cjelina za sebe pa neke možete i da preskočite. Sve vježbe su odrađene prema uputstvu literature, međutim zbog različitosti hardversko-softverskih konfiguracija nisam u mogućnosti da garantujem da će sve animacije da rade kao u primjeru.

 

                  Dio I : Osnove AutoCAD-a

                  Dio II : Crtanje u dvije dimenzije

                  Dio III : Crtanje u tri dimenzije

                  Dio IV : Organizovanje crteža i rad s njima