CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Čuvar ekrana /SCREEN SAVER MARQUEE/ - ispis poruke

Kao jedna od mogućnosti čuvara ekrana je ispis poruke /MARQUEE/. Korisnik u DISPLAY PROPERTIES dijalog prozoru u SCREEN SAVER stranici u padajućoj listi SCREEN SAVER bira MARQUEE opciju.
 
Postupak izbora i prikaza ispisa poruke na čuvaru ekrana /MARQUEE/:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. APPEARANCE AND THEMES opcija.
 6. Otvara se DISPLAY PROPERTIES dijalog prozor.(animacija prethodnih aktivnosti ...).
 7. SCREEN SAVER stranica.
 8. SCREEN SAVER padajuća lista.
 9. MARQUEE opcija.
 10. SETTINGS dugme.
 11. Otkucati tekst u polju TEXT polje.
 12. OK dugme.
 13. PREVIEW dugme.
 14. Kraj.

CONTROL PANEL     Index