abc ALGORITMI priručnik
Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Izračunavanja:

 1. Suma
  Saberi prirodne brojeve do 100.
 2. Saberi parne prirodne brojeve do 100.
 3. Saberi trocifrene brojeve koji završavaju sa 7.
 4. Saberi prirodne brojeve do N.
 5. Saberi prirodne brojeve od A do B.
  Proizvod
 6. Pomnoži prirodne brojeve do 10.
 7. Pomnoži prirodne brojeve do N.
 8. Pomnoži dvocifrene brojeve djeljive sa 9.
 9. Pomnoži parne brojeve od A do B.
 10. Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N djeljive sa 3.
  Broj i aritmetička sredina
 11. Sabrati i pomnožiti brojeve od A do B djeljive sa L.
 12. Koliko ima neparnih brojeva od A do B.
 13. Naći zbir brojeva u intervalu od A do B djeljivih sa 5 i koliko ih ima.
 14. Naći aritmetičku sredinu prvih N prirodnih brojeva.
 15. Naći aritmetičku sredinu brojeva od A do B djeljivih sa L.
  Različite petlje
 16. Naći sumu prvih N članova harmonijskog reda.
 17. Naći sumu recipročnih vrijednosti trocifrenih brojeva.
 18. Naći zbir i zbir kvadrata brojeva oblika X=N/(N-1),  N=2,3,...100
 19. Ispisati sve faktorijele do 10.
 20. Izračunati:
 21. Izračunati:
 22. Izračunati:
 23. Izračunati:
 24. Izračunati:
 25. Izračunati:
 26. Izračunati sumu faktorijela od k do n prirodnih brojeva (S = K! + (K+1)! + (K+2)! + … + N!).
 27. Izračunati sumu S faktorijela brojeva djeljivih sa 5 od 1 do učitanog broja N (S = 5! + 10! + 15! + … + N! ).
 28. Izračunati sumu S faktorijela brojeva djeljivih sa 5 od 1 do četverostruke vrijednosti učitanog broja N (S = 5! + 10! + 15! + …+(15N)! ).
 29. Izračunati:
 30. Izračunati sumu S recipročnih vrijednosti faktorijela brojeva od 1 do vrijednosti učitanog broja N (S = 1 + 3/2! + 5/3! + 7/4! + … + (2N-1)/N!.
 31. Izračunati sumu S recipročnih vrijednosti faktorijela brojeva djeljivih sa 5 od 1 do vrijednosti učitanog broja N (S = 1 + 1/2! + 1/3! + 1/4! + … +1/(5N)! ).

 

FOR petlja - Riješeni zadaci
WHILE petlja - Riješeni zadaci
REPEAT petlja - Riješeni zadaci
Suma prirodnih od K do N - u više petlji
Suma parnih od K do N - u više petlji
Ispis i suma prirodnih od K do N - u više petlji
Ciklična struktura - Faktorijel - Riješeni primjeri 4

Index