abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Proizvod prirodnih od K do N - u tri petlje

Primjer 1. Proizvod prirodnih od K do N - u tri petlje.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u 3 petlje:


Slika 1. Proizvod prirodnih od K do N - u tri petlje

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index