abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
IF THEN

Razgranata linijska šema je ona kod koje se svaki algoritamski korak izvršava najviše jedanput. To znači da postoje algoritamski koraci koji se ne izvrše. Ovdje mora postojati bar jedan uslovni korak koji omogućava grananje algoritma. Na slijedećoj slici su elementi razgranate strukture:


Slika 1. Elementi razgranate strukture IF THEN

Šablon za razgranatu šemu IF THEN: Ako je uslov ispunjen (korak 2) izvršiće se naredba ili blok naredbi tj. algoritmskih koraka (korak 3). Ako uslov nije ispunjen nareba (blok narebi) se ignoriše i neće se izvršiti.


Slika 2. Koraci za razgranatu šemu IF THEN

Primjer: Ako je a < 0 tada je y: = 3.


Slika 6. Algoritam za izračunavanje Ako je x1<x2 tada je y:=x1+x2 inače y.=x1-x2

Šablon za razgranatu šemu IF THEN


3. Šablon za razgranatu šemu IF THEN

Razgranata struktura - Riješeni zadaci

Razgranate šeme - Zadaci za vježbu

IF THEN ELSE

Razgranata algoritamska šema - Višeblokovsko grananje

Index