6.4.. Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2

Opis rješenja: Broj DIV 100 prva cifra trocifrenog broja. broj MOD 10 cifra jedinica broja.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06412014;
VAR
  a : INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Broj  ');
  READLN( a );
  WRITELN('a MOD 2=', a MOD 2, ' a MOD -2=', a MOD -2, '  -a MOD 2=', -a MOD 2, '  -a MOD -2=', -a MOD -2);
  READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Funkcije DIV i MOD sa primjerima
Dijeljenja sa 2
Ostatka dijeljenja sa 2
Dijeljenje sa 10 i 100
Sekunde u sate, minute i sekunde

Index