6.4.. Napisati program za izracunavanje: a DIV 2, a DIV -2, -a DIV 2, -a DIV -2

Opis rješenja: Broj DIV 100 prva cifra trocifrenog broja. broj MOD 10 cifra jedinica broja.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06412015;
VAR
  a : INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Broj  ');
  READLN( a );
  WRITELN('a DIV 2=', a DIV 2, ' a DIV -2=', a DIV -2, '  -a DIV 2=', -a DIV 2, '  -a DIV -2=', -a DIV -2);
  READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Izvođenje programa: Broj 9 a DIV 2=4 a DIV -2=-4 -a DIV 2=-4 -a DIV -2=4

Funkcije DIV i MOD sa primjerima
Dijeljenja sa 2
Ostatka dijeljenja sa 2
Dijeljenje sa 10 i 100
Sekunde u sate, minute i sekunde

Index