Podešavanje boja

 

home page

Vizuelno podešavanje pomoću alatke Variations

 

Najočigledniji način podešavanja boja jeste poređenje izgleda slike prij i poslije podešavanja. To u Photoshopu radi alatka Variations - posljednja stavka u podmeniju Image Adjustments. Alatka Variations kombinuje nekoliko alatki za podešavanje slike u jedan sistem koji se lako koristi i koji daje umanjene prikaze varijacija originalne slike. Samo pritisnite onu koja vam deluje najbolje. Možete izabrati varijacije tona i svjetloće, a zatim pogledati rezultat (koji Photoshop zove Current Pick - tekući izbor) i uporediti ga s originalom.

Kada  prvi put otvorite okvir za dijalog Variations, sličica Current Pick je ista kao originalna slika zato što još niste ništa izmijenili. Pomjerite klizač ulijevo (Fine) ili udesno (Coarse) da biste zadali u kojoj meri će svaka varijacija delovati na originalnu sliku. Pomijeranje klizača za jedan podiok udvostručuje, odnosno prepolovljava prethodno izabranu vrednost. U krajnje lijevom položaju klizača (Fine) promene su tako suptilne da ih je teško i primijetiti. Krajnji desni položaj (Coarse) koristite samo ako hoćete da dobijete specijalne efekte tako što ćete sve boje na slici pretvoriti u jednu. Podrazumijevani, srednji položaj klizača najbolje odgovara normalnom podešavanju boja.

Sedam umanjenih prikaza u donjem lijevom dijelu služe za podešavanje tona (boje), dok se tri slike s desne strane koriste za podešavanje svjetloće.

 

PODEŠAVANJE TAMNIH, SREDNJIH I SVIJETLIH TONOVA, I ZASIĆENJA

Kada za podešavanje boja na slici koristite alatku Variations, imate mogućnost i da pojedinačno podesite tamne (engl. shadows), srednje (engl. midtones) i svIJetle tonove slike (engl. highlights), kao i zasićenost (engl. saturatiori) cijele slike. Na slici u sivim tonovima, to su crne, sive i bijele površine slike. Kada koristite alatku Variations, mijenjate boju (ton) tamnih, srednjih ili svijetlih površina slike. Izborom opcije Saturation, podešavaju se sve površine odjednom, tako što se povećava ili smanjuje intenzitet boje, dok se sama boja ne mijenja.

Kada izaberete opciju Shadows, Midtones ili Highlights, podešavate ton i svjetloću samo takvih dijelova slike. Prednost je to što možete podesiti srednje tonove na jedan način, a najsvjetlije ili najtamnije dijelove slike na drugi način. Svaka opcija je nezavisna od ostale dvije; možete, na primjer, podesiti da srednji tonovi budu plavlji - čime ćete pojačati nebo - a zatim izabrati opciju Shadows i pojačati žutu boju na tamnijim dijelovima slike da biste kompenzovali plavičaste tonove kojima ti dijelovi inače naginju.

Isijecanje (engl. clipping) opisuje šta se dešava kada se vrijednosti Highlights ili Shadows toliko pojačaju da najsvjetliji dijelovi slike postanu potpuno bijeli, odnosno, najtamniji dijelovi potpuno crni. Ako potvrdite opciju Show Clipping, Photoshop će fluorescentnim bojama prikazati oblasti slike koje će biti "odsječene" takvim podešavanjem. Podešavanjem srednjih tonova ne dolazi do isijecanja.

Ton (engl. hue) predstavlja boju objekta ili selekcije. Svjetloća (engl. brightness) mjera je količine bijele ili crne koja je dodata toj boji.

Kada izaberete opciju Saturation, promijeniće se intenzitet boja na slici; postoje samo dvije mogućnosti: da povećate ili smanjite intenzitet. Ne zaboravite da istu korekciju možete primijeniti i više puta. Na primjer, ako ste pritisli sličicu Less Saturation, a boje su još uvijek prejake, ponovo pritisnite istu sličicu da biste dodatno smanjili zasićenost.

 

SNIMANJE I UČITAVANJE KOREKCIJA

Okvir za dijalog Variations, kao i ostali okviri koji služe za podešavanje, ima još dva dugmeta - Load i Save. Ona vam mogu uštedeti dosta vremena kada imate niz slika koje treba podesiti. Na primjer, možda ste digitalnim fotoaparatom snimili nekoliko slika eksterijera pri istom, nepovoljnom osvetljenju. Možda vaš skener daje slike na kojima sve ispada žuće nego što želite. Kada ustanovite koji parametri idealno popravljaju određenu sliku, možete ih snimiti a zatim učitati kad god budete željeli da ih primenite na neku drugu sliku.

Pritisnite dugme Save; otvoriće se tipičan okvir za dijalog koji omogućava da izabranom skupu parametara dodelite ime. Možete ih zvati „maglovit dan" ili „korekcija skenera". Kasnije, kada budete htjeli da ih primijenite na neku drugu sliku, pritisnite dugme Load i otvorite datoteku s odgovarajućim parametrima. Korekcije će biti primenjene kada pritisnete OK u okviru za dijalog.