Podešavanje boja

 

home page

Ostala podešavanja

 

Kao što ste vidjeli, opcija Variations nudi brz način za podešavanje boja, ali ponekad vam treba veća kontrola nad parametrima. Drugom prilikom, hoćete samo da eksperimentišete. Na primjer, imate sliku osrednjeg kvaliteta, ali - ako se poigrate s njenim bojama i podesite joj kontrast - možda ćete je popraviti. To su sve situacije u kojima ćete željeti da podešavate pojedinačne parametre boja na slici.

KORIŠTENJE HISTOGRAMA

U Photoshopu CS postoji nova paleta - Histogram. (Ranije je to bio okvir za dijalog.) Ona ne radi ništa sama po sebi, ali, ako naučite da je koristite, uštedećete dosta vremena. Ako ste ikada učili statistiku, znate da je histogram vrsta dijagrama. U Photoshopu, to je dijagram slike svedene na sive tonove, na kome linije označavaju broj piksela svake nijanse sive, na skali od 0 do 255.

Možda se pitate zašto je to važno. Glavno je to što posmatranjem histograma možete zaključiti da li je slika dovoljno kontrastna da biste mogli uspešno primeniti korekcije. Ako imate naizgled lošu fotografiju ili loše skeniranu sliku, proučavanjem histograma ustanovićete vrijedi li da pokušate da je popravite ili je najbolje da je bacite i krenete od početka. Ako su sve linije nagomilane na jednom delu dijagrama, vjerovatno nećete spasiti sliku podešavanjem boja. S druge strane, ukoliko su linije relativno ravnomjerno raspoređene duž cijelog histograma, velika je vjerovatnoća da se slika može iskoristiti.

Komanda Histogram ima još jednu funkciju, a to je da pruži uvid u tonski opseg slike. To se ponekad zove registar (engl. key type). Kaže se da je slika tamnog registra (engl. low key), prosječnog registra (engl. average key) ili svijetlog registra (engl. high key), u zavisnosti od toga da li na njoj preovlađuju tamni, srednji ili svijetli tonovi. Slika koja je cijela srednjesive boje imaće samo jednu liniju na sredini histograma.

Treba da zapamtite samo sljedeće: ako su linije na histogramu prilično ravnomjerno raspoređene, radi se o slici prosječnog registra. Ukoliko na slici preovladavaju svijetli tonovi, većina linija biće koncentrisana na desnoj strani histograma, dok će na lijevoj strani biti samo nekoliko linija. S druge strane, ako se radi o slici koja je pretežno tamna, većina linija će biti s lijeve strane.

 

PODEŠAVANJE POMOĆU OKVIRA ZA DIJALOG LEVELS

Podešavanje nivoa (engl. levels) znači promjenu svjetloće slike. Okvir za dijalog Levels sadrži kopiju histograma i druge kontrolne elemente za podešavanje tonskih vrednosti.

Ako postavite crnu tačku (tačku na lijevom kraju histograma, koja odgovara potpuno zasićenoj crnoj boji) na mjesto najveće koncentracije tamnih tonova na slici, a bijelu tačku (tačku na desnom kraju histograma, koja odgovara potpuno nezasićenoj beloj boji) na mesto najveće koncentracije svijetlih tonova, ostali tonovi na slici rasporediće se ravnomjernije.

Potvrdite opciju Preview da biste u prozoru sa slikom videli promjene koje obavljate. Zabave radi, možete posmatrati i promjene na paletama Navigator i Layers. Za podešavanje kontrasta slike koristite klizače ispod trake Output Levels. Crni klizač kontroliše tamne tonove; ako ga pomjerate ka centru, posvijetlećete sliku. Bijelim klizačem kontrolišete svijetle tonove; ako ga pomjerite ka centru, zatamnićete sliku.

Za podešavanje nivoa možete koristiti i pipete u okviru za dijalog Levels. Izaberite bijelu pipetu (s desne strane) pa pritisnite najsvjetliji deo slike. Zatim izaberite pipetu s crnim vrhom (lijevo) i pritisnite najtamniji deo slike. Ako na slici postoji i oblast čija je svjetloća tačno između ove dvije vrijednosti, pritisnite je pipetom za srednje tonove (srednja od tri pipete u okviru za dijalog Levels).

Ako pritisnete dugme Auto u okviru za dijalog Levels, ili iz menija Image Adjustments izaberete opciju Auto Levels, Photoshop podešava nivoe svjetloće na osnovu sopstvene procjene tonskog opsega. Međutim, rezultat obično nije zadovoljavajući. Isprobajte komandu Auto Levels, ali budite spremni i da je poništite.

 

PODEŠAVANJE POMOĆU OKVIRA ZA DIJALOG CURVES

Podešavanje komandom Curves slično je podešavanju komandom Levels, ali je malo suptilnije. UmJesto okvira za dijalog Levels, za podešavanje svJetloće koristite okvir za dijalog Curves. Velika razlika je u tome što, umJesto da podešavate samo tri tačke (crnu, srednju i bIJelu), u okviru za dijalog Curves možete da podešavate bilo koju tačku.

Kada otvorite okvir za dijalog Curves, nećete videti krivu, a ni histogram. Umjesto toga, vidjećete drugačiju vrstu dijagrama - sa pomoćnom mrežom i dijagonalnom linijom. Horizontalna osa mreže predstavlja originalne vrijednosti (ulazne nivoe) slike ili selekcije, a vertikalna osa predstavlja nove vrijednosti (izlazne nivoe). Kada prvi put otvorite okvir za dijalog Curves, dijagram ima oblik dijagonalne linije zato što nisu unete nove vrijednosti. Ulazne i izlazne vrijednosti svih piksela su iste. Kao i obično, obavezno potvrdite opciju Preview da biste videli rezultate promjena.

Kao i u okviru za dijalog Levels, za podešavanje vrijednosti možete da pritisnete dugme Auto ili da upotrebite pipete. Metoda Curves omogućava mnogo više kontrole, pa treba i da je iskoristite. Držite pritisnut taster miša i povucite kursor preko dijela slike koji treba da podesite. U tački dijagrama koja predstavlja piksel na kome se nalazi kursor, vidjećete kružić. Ako na krivoj postoje tačke koje ne želite da izmijenite, pritisnite ih, držeći taster Ctrl da biste ih zaključali. Na primer, ako hoćete da podesite srednje tonove a da ne dirate tamne i svijetle tonove, pritisnite tačke na krivoj da biste označili tačke koje treba da ostanu kakve jesu, a zatim povlačite sredinu krive sve dok ne podesite izgled slike. Povlačenje nagore posvjetljava tonove, dok ih povlačenje nadole zatamnjuje. Da biste se otarasili tačke koju ste postavili na krivu, pritisnite je i odvucite je van mreže. Da bi se kriva prikazala na finijoj mreži, držite taster Alt .

Na krivu možete da dodate najviše 16 tačaka.

 

PODEŠAVANJE POMOĆU OKVIRA ZA DIJALOG COLOR BALANCE

Da biste zaista razumjeli ravnotežu boja (engl. color balance), pogledajte krug boja. Svaka boja na krugu ima svoju suprotnost. Ako pratite liniju od jedne boje kroz centar kruga, dolazite do suprotne boje. Cijan je suprotna crvenoj, zelena je suprotna magenti, a plava je suprotna žutoj boji. Kada za podešavanje boja na slici koristite okvir za dijalog Color Balance, boji koju želite da smanjite dodajete više suprotne boje. Pojačanjem cijana, slabite crvenu. Pojačanjem crvene slabite cijan i tako dalje oko kruga boja.

Okvir za dijalog Color Balance je namenjen za opštu korekciju boja a ne za korigovanje određenih delova slike, mada ga možete koristiti i u tu svrhu tako što ćete izabrati samo dio slike koji treba podesiti. Naročito je pogodan za skenirane slike sa razdešenim bojama, kao što su stare, požutjele fotografije. Veoma je lako primijeniti alatke Color Balance za uklanjanje žute boje a da se pri tom ne promijeni ostatak slike.

Pored boja, pomoću klizača možete uravnotežiti i tonove. Kao i u ranije opisanom okviru za dijalog Variations, svoje napore možete usredsrediti na podešavanje tamnih, srednjih ili svijetlih tonova, tako što ćete pritisnuti odgovarajuće radio-dugme.

Color Balance može da spasi izblijedjele slike, da crvene ruže pretvori u plave i sl. Ova komanda je jako zabavna.

  1. Izaberite sliku ili dio slike za podešavanje. Otvorite okvir za dijalog Color Balance tako što ćete izabrati Image Adjust-ments Color Balance, ili pritisnuti Ctrl+B.

  2. Pritisnite radio-dugme Shadows, Midtones ili Highlights. U opštem slučaju - ako korigujete cijelu sliku - preporučljivo je početi sa srednjim tonovima zato što oni čine 90% slike.

  3. Potvrdite opciju Preserve Luminosity da ne biste promijenili svjetloću slike dok podešavate boje. Ako održavanje svjetloće nije važno, nemojte da potvrdite tu opciju. Obavezno potvrdite opciju Preview da biste vidjeli kako izmjene utiču na sliku.

  4. Pomjerajte klizače da biste podesili boje. Brojevi u poljima iznad klizača mijenjaju se da bi pokazali stepen promjena koje sprovodite. Oni variraju u opsegu od 0 do +100 (prema crvenoj, zelenoj i plavoj), i od 0 do -100 (prema cijanu, magenti i žutoj).

  5. Podesite tamne i svijetle tonove; ponavljajte korekcije sve dok slika ne bude izgledala onako kako želite.

  6. Pritisnite OK da biste primijenili izmjene.

  7. Da biste promijenili orijentaciju vodice dok vučete, držite pritisnut taster Alt .

Ako vam se čini da Color Balance ne djeluje kao što biste željeli, poništite operaciju podešavanja.

 

PODEŠAVANJE POMOĆU OKVIRA ZA DIJALOG HUE/SATURATION

Okvir za dijalog Hue/Saturation veoma je moćna alatka sa donekle nepreciznim imenom. Naravno, omogućava da podesite ton (boje na slici) i zasićenje (intenzitet boja), ali vam daje kontrolu i nad svJetloćom.

Pogledajmo prvo kontrole u okviru za dijalog Hue/Saturation. Padajuća lista Edit omogućava da izaberete ili jednu boju koju hoćete da podesite, ili opciju Master, koja istovremeno podešava sve boje na slici ili u selekciji. Zasad izaberite opciju Master. Potvrdite opciju Preview da biste vidjeli kako promjene utiču na sliku koju obrađujete.

Okvir za dijalog Hue/Saturation sadrži tri klizača: Hue, Saturation i Lightness. Klizač Hue vas pomijera po obodu kruga boja. Kada je izabrana opcija Master, možete se pomijerati od crvene (na sredini klizača) ulijevo - preko ljubičaste do plave ili plavo-zelene - ili udesno, preko narandžaste do žute i zelene.

Klizač Saturation vas vodi od 0% u centru, do 100% zasićenja (čista boja, bez primjesa sive) - ako ga pomijerate udesno - ili do 100% nezasićenosti (nema boje), ako ga pomerate ulijevo.

Klizač Lightness omogućava da povećate ili smanjite svjetloću slike, od 0 u sredini, do +100 nadesno i -100 nalijevo.

Dok pomijerate klizače, posmatrajte dvije trake spektra na dnu prozora i samu sliku. Gornja traka predstavlja tekuće stanje slike, a donja - promjene nastale pomijeranjem klizača. Na primjer, ako klizač Hue pomerite na 60%, vidjećete da su se crvene boje na slici pretvorile u žute, a plave u ljubičaste. U suštini, vi pomijerate spektar boja za tu vrijednost. Ako klizač Saturation pomerite ulijevo, donja traka će postati manje zasićena. Ukoliko pomjerite klizač Lightness, promjene će se opet odraziti na donju traku.

Ako u padajućoj listi Edit umjesto opcije Master izaberete boju, okvir za dijalog se neznatno menja. Pipete su sada dostupne i omogućavaju da birate boje sa slike, a podesivi klizači za izbor opsega (između dvije trake spektra) postavljeni su na boju koju hoćete da korigujete. Ove klizače možete pomerati lijevo-desno da biste proširili ili suzili opseg izabrane boje. Možda vam se čini da to i nije nešto posebno, ali ova mogućnost je zaista odlična, naročito ako hoćete da napravite roze ili plavog tigra.

Napomena:

Lightness je, tehnički, isto što i Brightness. Model boja Hue, Saturation, Brightness (HSB) koristi te termine za opisivanje boja, za razliku od modela RGB i CMYK, koji definišu boje kao procente komponentnih osnovnih boja. To su, naravno, crvena, zelena i plava za model RGB, a cijan, magenta, žuta i crna za model CMYK.

 

PODEŠAVANJE POMOĆU OKVIRA ZA DIJALOG BRIGHTNESS/CONTRAST

Ako samo treba da podesite tonski opseg slike koja je skeniranjem postala suvuše tamna, okvir za dijalog Brightness/Contrast (Image Adjustments Brightness/Contrast) nudi lak način da podesite sve odjednom. Umjesto da posebno podešava svijetle, srednje i tamne tonove, opcija Brightness/Contrast primjenjuje istu korekciju na cijelu sliku.

Mada okvir za dijalog Brightness/Contrast ne sadrži sve funkcije koje nude komande Levels i Curves, pa čak i Variations, prednost mu je što se koristi brzo i lako. Ponekad vam samo to i treba. Mnoge slike ćete poboljšati ako im samo neznatno povećate svjetloću i kontrast. Kao i obično, obavezno potvrdite opciju Preview da biste videli kako promjene koje obavljate utiču na sliku.

Povlačenje klizača udesno od središnje tačke povećava svjetloću, odnosno kontrast slike, dok ih povlačenje ulijevo smanjuje. Ako niste zadovoljni rezultatima koje dobijate pomoću ove alatke, poništite izmjene, i za podešavanje svjetloće i kontrasta upotrijebite okvire za dijalog Curves, Levels ili Variations.

Ponekad je pogodna opcija Auto Contrast. Ona automatski prevodi najtamnije piksele na slici u crne, a najsvjetlije u bele, tako da svijetli dijelovi izgledaju još svjetliji a sijenke tamnije. To možda nije najbolji način za podešavanje boja, ali - ako žurite - uštediće vam vreme.

Postoji još jedna automatska alatka - Auto Color. Auto Color analizira boje na slici i procjenjuje kako one treba da izgledaju. Ako ne zahtijevate previše, možda vam za korekciju boja neće ni trebati ništa drugo. Što se mene tiče, ja sam perfekcionista, a Photoshopov osećaj za boje često se razlikuje od mog.

Komanda Desaturate uklanja sve boje sa slike, ne mijenjajući pri tom model boja. Upotrijebite ovu komandu ako hoćete da na brzinu pogledate kako će izgledati crno-bijela verzija slike. Zatim zadajte komandu Undo da biste se vratili na verziju u boji.