Operatori-Osnovni Aritmetički operatori

Operatori su znakovi ili rezervirane riječi pomoću kojih govorimo koja će se operacija izvršiti na nekoj vrijednosti. Ako operator barata samo s jednom vrijednošću onda se on naziva unarni operator. Ako operator barata s dvije vrijednosti onda se takav operator naziva binarni operator. Visual Basic .NET ima sedam aritmetičkih operatora, a to su:

+ Sabiranje
- Oduzimanje
* Množenje
/ Dijeljenje
Mod Moduo
^ Stepenovanje
\ Integer dijeljenje
& Spajanje stringova

Primjer korištenja aritmetičkih operatora:


Dim var as Integer = 6+5

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama