Ugljeni hidrati
(saharidi,šećeri,karbohidrati)

-opšta formula: CnH2nOn ili Cn(H2O)n
-nastaju u zelenim biljkama u procesu fotosinteze u prisustvu  sunč
eve svjetlosti, hlorofila i enzima zimaze

6C02+H20C6H12O6+602

-najrasprostranjenija jedinjenja u živom svjetu

monosaharidi        oligosaharidi         polisaharidi       povratak