POLISAHARIDI

-makromolekuli nastali povezivanjem velikog broja monosaharidnih jedinica glikozidnim vezama

PODJELA:

1.prema sastavu: a) homopolisaharide

                           b) heteropolisaharidi

2.prema biološkoj funkciji: a) rezervne

                                           b) strukturne

3.još se dele na: a) biljne

                          b) životinjske

 povratak