abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Računar /COMPUTER/

Cjelina koju zajedno čine hardver i softver se zove računarski sistem ili kratko računar /COMPUTER/. Računari moraju imati operativni sistem. Latinski COMPUTARE znači računati.

Startanje ili inicijalizacija računara je BOOT / BOOT UP.

Kućište ili sistemska jedinica /CASE, SYSTEM UNIT/ sadrži: matičnu ploču, izvor za napajanje, interne drajvove, RAM, ROM, naravno procesor itd.

Računar /COMPUTER/ i dijelovi računara:

  1. Monitor /SCREEN MONITOR/
  2. Tastatura /KEYBOARD/
  3. Miš /MOUSE/
  4. Kućište ili sistemska jedinica /CASE, SYSTEM UNIT/
  5. Štampač /PRINTER/
  6. Microfon /MICROPHONE/
  7. Zvučnik /SPEAKER/

Slika 1. Računar /COMPUTER/ (Slika je mapirana )

 
   

Računar je uređaj koji prima, obrađuje, čuva podatke i daje rezultate obrade (informacija). Rezultat obrade se prikazuje na izlaznim uređajima. Obrada podataka se zasniva na programu ili nizu instrukcija kako da podaci budu obrađeni. Složeniji računari uključuju u sebe i dio za memorisanje podataka i programa. Program može bit ugrađen u računar ili se unose u računar i čuvaju u dijelu za memorisanje /STORAGE/.

INPUT (engl.) - Ulaz
OUTPUT (engl.) - Izlaz

Slika 2. Tok podataka u računaru
 

Index