Niels Bohr      Bohr-ovi postulati   Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa  Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci 

                                          Energija elektrona u atomu    Energija elektrona u atomu-zadaci   Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika                                    

                                          Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci  Galerija     Kviz

Niels Bohr
Bohr-ovi postulati
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci
Energija elektrona u atomu
Energija elektrona u atomu-zadaci
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci
Galerija
Kviz

 

Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci

Bohr-ova teorija je dobro objasnila zračenje najprostijih atoma,a to su upravo atomi vodonikovog  tipa  koji u omotaču imaju samo jedan elektron. To su neutralni atomi vodonika H ili pozitivni joni helijuma He+.

Ako pretpostavimo da elektron sa naelektrisanjem  e kruži po n-toj orbiti oko jezgra čije je naelektrisanje Ze , gdje je Z redni broj jezgra.Električna , kulonovska sila kojom jezgro djeluje na elektron ima ulogu centripetalne sile,

                                                   Fel= Fcp.

Zamjenom formula za kulonovsku i centripetalnu silu , i stavljanjem da je q1=Ze i q2=e , dobija se poluprečnik n-te orbite :

                                                   rn=Ze2/4πεmv2

                                                     

Ako iskoristimo formulu za treći Bohr-ov postulat , mvnrn=n*h/2π , dobija se brzina elektrona na n-toj orbiti :

 

                                                    vn=n*h/2πmr           

Radijus n-te orbite :    

                                                    rn=r1,H    n2/Z  , n=1,2,3,...  ; r1,H  = h2/πme2

Vrijednost r 1,H ( nakon uvrštavanja konstanti ) :

 

r 1,H= 8,85*10-12 F/m *( 6,626*10-34 Js)2    /  3,14+9,11*10-31kg*(1,602*10-19C)2=0,529*10-10 m       

 

Prema tome, brzina elektrona na n-toj orbiti je :

   Vn=v 1,H * n2 / Z        v 1,H= e2/ 2πε 

Vrijednost v1,H  = 2,19 * 106 m/s. 

Elektron se u atomu može kretati samo po određenim orbitama , i na tim orbitama može imati samo određene vrijednosti. Zato se kaže da poluprečnici orbita i brzine elektrona ne mogu imati bilo koje vrijednosti , već samo one koje se nazivaju diskretne vrijednosti. Kvantovane veličine su fizičke veličine koje mogu imati samo diskretne vrijednosti.