Radioaktivnost

 

1896. Henri Bekerel (Henri Becquerel), francuski fizičar, je radio na jedinjenjima koja sadrže element uranijum. Na njegovo iznenađenje, otkrio je da na fotografskoj ploči, koja treba da štiti od svjetlosti, ostaju neki magloviti tragovi, kada se ova uranijumova jedinjenja nalaze u blizini ploče, čak i kad je ona uvijena u crnu hartiju. Ovo zamagljenje su nagovještavala da neka vrsta zračenja prolazi kroz ploču. Nekoliko materijala različitih od uranijuma su, takođe, emitovali ove prodorne zrake. Materijali koji emituju ovu vrstu radiacije su označeni kao radioaktvini i prolaze kroz fazu koja se zove radioaktivno raspadanje. 

1899. Ernest Ruterford (Ernest Rutherford) je otkrio da uranijumova jedinjenja proizvode tri različite vrste radiacije. Odvojio je radiacije prema njihovim prodornim sposobnostima i nazvao ih prema prva tri slova grčkog alfabeta, alfa, beta i gama radijacija. a -zračennje se može zaustaviti listom paira. Ruterford je kasnije pokazao da je alfa -čestica, u stvari, jezgro atoma helijuma, 4He. Beta -čestice su kasnije identifikovane kao elektroni velikih brzina. Šest milimetara aluminijuma je potrebno da bi se zaustavila većina beta -čestica. Nekoliko milimetara olova je potrebno da bi se zaustavili gama -zraci, za koje je utvrđeno da su to fotoni, velike energije. Alfa -čestice i gama -zraci se emituju sa specifičnom energijom koja zavisi od radioaktivnosti izotopa. Beta -čestice, međutim, se emituju zajedno sa neprekidnom energijom, od 0 do maksimalne, koju odovbrava određeni izotop.

Pocetna strana    Gradja atoma    Radioaktivnost    Alfa-cestice    Beta cestice    Gama zraci    Period poluraspada    Kosmicki zraci    Nuklearne reakcije       Detekcija zracenja    Nuklearni reaktori    Nuklearno oruzje    Pitanja