Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Padajuća lista /DROP DOWN LIST/

Liste fiksnog sadržaja /DROP-DOWN LIST BOX ili SINGLE LINE LIST BOXES/ prije aktiviranja prikazuju samo jedno polje podataka liste /DATA FIELD/. Koristi se kad u dijalog prozoru nema dovoljno mjesta za listu. Na desnom kraju liste je dugme sa strelicom na dole ▼. Po aktiviranju polja otvara se lista. Pomjeranjem kursora kroz listu bira se element liste. Ili se bira mišem Izabrani element liste se prikazuje u polju podataka liste

Primjeri padajuće liste /DROP DOWN LIST/:

  1. PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. FILE meni.
  3. PAGE SETUP opcija (otvaranje animacija ...).
  4. PAGE SETUP dijalog prozor.
  5. Klik na padajuću listu /DROP DOWN LIST/.
  6. Pomjeriti miš na željenu opciju padajuće liste.
  7. Klik na opciju padajuće liste.
  8. OK dugme.
  9. Kraj.

Dijalog prozor    Index