WORDPAD
Orijentacija papira /ORIENTATION/

Orijentacija papira je:
Portret /PORTRAIT/  Pejzaž /LANDSCAPE/

 

Postupak izbora orijentacije papira /PAPER ORIENTATION/ u dijalog prozoru PAGE SETUP:
1. Startati - otvoriti WORDPAD (otvaranje animacija ...)
2. Otvaranje PAGE SETUP dijalog prozora
 (postupak otvaranja:
  2.1. FILE meni
  2.2. PAGE SETUP opcija
  2.2. PAGE SETUP dijalog prozor animacija ...)
3. Klik na željenu orijentaciju papira /PAPER ORIENTATION/
- PORTRAIT portret
- LANDSCAPE pejzaž
 

WORDPAD     Index