GALERIJA

KVIZ

Hemijske veze
Kovalentna veza
Jonska veza
Energije veze
Kristalna rešetka
Metalna veza

 ENERGIJA VEZE


Energija veze je jednaka energiji koju treba predati molekulu da se veza raskne.Ona je jednaka energiji jonizacije

Energija veze.Ako se Schrödinger-ova jednaèina primjeni na jednostavniji molekul, jon H2+, koji ima
dva protona i jedan elektron dobije se talasna fungcija koja upisuje molekul (slika 5-3.) Kvadrat amplitude
ove talasne fungcije odreðuje raspodjelu vjerovatnoæe naelektrisanja zavisnosti od rastojanja izmeðu protona.
Vjerovatnoæa je najveæa kada se protoni nalaze na rastojanju 0,106nm. Ovo rješenje dobijeno iz talasne fungcije je
u saglasnosti sa rezultatom eksperimenata.


Raspodjela vjerovatnoće
nalaženja elektrona između dva
protona u jonu

Uovom slučaju elektron provodi najviše vremena između jezgara.Takva elektronska orbita naziva se vezujuća orbirbita.
Molekul koji ima vezujuæu orbitu je stabilna. Iz formula za impuls elektrona p=h/ћ slijedi da elektron ima manji impuls
Elektron u molekulu je slobodna čestica energije E=p^2/2m.